Alapelvek és módszertani javaslatok a felnőttek oktatásához

A felnőttek tanítási – tanulási folyamatai alapvetően eltérnek a gyermekekétől. Fontos, hogy a felnőttek tanítását és tanulását kiemelten kezeljük. Ezért a kötet szerzői egy csokorba fogták, melyek számukra azok az alapelvek és módszertani javaslatok, amelyeket szükséges megfontolni ahhoz, hogy az általunk kívánt cél, az alacsony iskolázottságú felnőttek minőségi életvitelhez szükséges készségeinek a fejlesztése – megvalósulhasson.  

A kötet hét, akár önálló tartalmi egységként is felfogható és kezelhető modulból áll. Ezeknek az oktatási tartalmaknak a többsége (2. 3. 4. 5. 6. 7.) frontális tanítási módszerrel oktatható, de alkalmas akár az önálló vagy a csoportos tanulásra is. Az 1. modul (Érzelmi műveltség) egyedi, tréning módszerrel összeállított tartalmi egységekből (5 db) áll.   

A felnőttek oktatásának megkezdése előtt javasoljuk az alábbi andragógiai kérdéskörök áttekintését/vizsgálatát:

– Megfelel a tartalom a célnak? 

A cél, hogy az alacsony képzettségű emberek ismeretei gyarapodjanak, és több tudatossággal tudják kezelni a megadott területhez kapcsolódó szituációikat.  

– Megfelel a tartalom a célcsoportnak?

Abban az esetben felelhet meg, ha az elméleti ismertető és a hozzáadott gyakorló feladat megfelelően általános ismeretet adott át, de jól érthető, egyszerű nyelven megfogalmazva az alacsony végzettségű emberek számára a mindennapokban alkalmazható helyzetet és megoldást mutat. A gyakorlati feladatokat saját tudásszintjük mértékében kell tudniuk megoldani.

A tananyag lehetőséget nyújt a módszer alkalmazása során, hogy az adott csoport világába helyezze a szakmai tartalom értelmezését, vagyis eltérő szakmai vagy szociális közeg számára is egyaránt használható. Ennek eszköze a tartalmat követő példák, amik sablonként kívánnak szolgálni a csoport számára megfelelő értelmezésre és kipróbálásra.

– Megfelel a választott módszer a célnak és a célcsoportnak és a csoportlétszámnak? 

A módszer az adott ismeretanyag tartalmához leginkább megfelelő módszer (frontális oktatás, tréning módszer, önálló tanulás). Tervezett csoport létszám két féle módon értelmezhető: az online szakmai tartalom akár csoportos tanulásban is alkalmazható, akár egyéniben is (utóbbi esetben a példák megoldásai lehetnek az önálló tanulás döntő eszközei). 

A tanulási folyamatot vezető szakember számára lehetőség nyílik, hogy akár az előzetes tapasztalatok bevonása, akár az aktuális ismeretek felvétésével a csoport tagjai számára közelebb hozza a tananyag értelmezési keretét, illetve a megfelelően kiválasztott gyakorlati feladatok segítségével lehetőséget nyújt a tanuló felnőttek ismereteinek a tanulási folyamatba történő beépítésére. A módszer rugalmasan választható a csoport mérete és adottságai alapján. Az internetes felület lehetővé teszi az önálló tanulást, illetve az ismétlődő gyakorlást a feladatok megoldása segítségével. 

– Megfelel a tartalom az adott óraszámnak? 

Az ismeretanyag kevesebb mint egy iskolai tanóra tartalmát (maximum 45 perc) foglalhatja egybe. Fontos, hogy jusson idő a bevonást segítő feladatok órai megoldására és a már meglévő saját ismeretek alkalmazására a tananyagegységre szabott időkeretben. Az önálló munka lehetősége a feladatok során biztosított, így a lassabban elkészülő tanulóknak is lehet elég idejük befejezni egy-egy feladatot. A megismerendő törzsanyag mellett mindenképpen jut idő a csoport dinamikájának megfelelő mértékben a gyakorlásra, az ismeretek mindennapi alkalmazásának végig gondolására. A feladatok akár közös, akár önálló megoldása szélesíti a tanulási folyamatban a tanulók perspektíváját, ugyanakkor igény esetén lehetőség nyílik a tanultak otthoni alkalmazásban történő kipróbálására is. 

– Megfelel a tanulási környezet a célnak és a célcsoportnak? 

A papíralapú tananyagátadásnak tudatosan tágak a határai, az elmélet ismertetésére adott esetben még tábla, kivetítő sem szükséges, de ez tananyag függő. A klasszikus frontális helyzetben is átadható az elméleti tartalom, de fontos, hogy a tanulók aktív bevonása már itt el kell kezdődjön (előzetes tudás). A gyakorlati feladatok alapesetének (tananyagban jelezett feladat) megoldása után a csoport ismereteinek, szakmai készségének megfelelő egyéni feladatok elkészítése már a kurzust vezető feladata, vagy az ő ösztönzésére a csoport tagjai saját maguk is alkothatnak új feladatokat és megoldásokat. A QR kódok használata révén saját mobil eszközök (jellemzően okostelefon és saját vagy a tanulást szervező által biztosított internet segítségével) használatával is hozzá lehet férni az online felületen lévő tartalmakhoz, feladatokhoz, kiegészítő információkhoz (videók, podcastok, további weboldalak stb.). 

Az online felülethez a szükséges keretek (belépés, regisztrálás) nyitottak, viszont a felület alapvetően önálló egységként kezeli a csoportokat, amiket a tanulást vezető oktató hoz létre, és ide kapcsolódhatnak be a tanulók. A fejlesztés kipróbálását követően a tapasztalatok alapján a felület teljesen önálló használatára is lehetőséget nyújtunk, amennyiben ennek jogosultságát alátámasztják a pilot tapasztalatok.  

A gyakorlások egy közös tudásmegosztás keretében kezdődnek el, az egyéni feladatmegoldás inkább extra idő, vagy nagyon jól haladó csoport/tanuló esetén képzelhető el az adott „tanórai” időkeretben. 

– Melyek a képzés személyi és tárgyi feltételei és azok megfelelnek-e a célnak és a célcsoportnak és a tartalomnak? 

Személyi feltételként cél, hogy andragógiai elméleti és gyakorlati tudással rendelkező témavezetője legyen a tanulási folyamat vezetőjének, ennek hiányában legalább a felnőttképzés, felnőttoktatás gyakorlati megvalósításában jártas szakember kell, hogy vezesse a kurzust.  

A tárgyi feltételek, mivel döntően elméleti, érzékenyítő kurzusokról van szó, az adott szervezet által biztosított keretek alapján az igényeknek megfelelően rugalmas alakíthatók, de lehetőség szerint internet biztosítására az online felületet bevonó képzésen túl a papíralapúnál is szükséges (QR kódok) a tanulási élmény megnövelése érdekében. Ha a csoportmunkát a szóbeliség mellett tréning jellegű elemekkel is gazdagítják a kurzus során, akkor az ehhez szükséges tréning eszközök (papír, filcek, ragasztó, stb.) 

Alapelvek a felnőttek oktatásához: Alapelvek a felnőttek oktatásához: 

 • Az oktató személye meghatározó a tanfolyam sikerességét, eredményességét illetően. Minden egyes tanfolyam más és más, mivel a résztvevők köre is más.   
 • A tanfolyamon az egymás közötti interakció minősége kiemelten fontos, ezért a tananyagon kívül a legfontosabb, amit adhatunk a résztvevőknek, az a figyelmünk.  
 • Az oktató mérje fel a résztvevők összetételét nem, kor, munkavállalói tapasztalat, a témához kapcsolódó előzetes ismeretek szempontjából.  
 • Az oktató mérje fel a tanfolyam kezdetén a résztvevő felnőtt tanulók bemeneti motivációit. Fontos előre felmérni: – Hová szeretnének eljutni a tanfolyam végére?  – Mi a céljuk a tanfolyam elvégzésével?  Az oktató a tanfolyam végén pedig mutasson rá a résztvevők által elért fejlődésre. 
 • A tanfolyam kezdetén ismertesse a résztvevőkkel a tanfolyam menetrendjét, idő beosztását, fogadtassa el azt szóban a résztvevőkkel, mintegy beleegyezésként, amihez mindenki tudja tartani magát.   
 • Tartsa az időkereteket, ne engedje, hogy a résztvevők “elvigyék” a beszélgetést.  
 • Fogalmazzon érthetően, egyszerűen, kerülje a bonyolult szakszavak használatát.  
 • Minden egyes fejezet végén tegyen fel kérdéseket, hogy kiderüljön ki mit és hogyan értelmezett, értett meg a tananyagból.   
 • Az oktatás során ne használjon olyan kifejezéseket, melyek a résztvevők minősítésére vonatkozhatnak. Nincs rossz vélemény, csak mindenki másképp látja a dolgokat, más nézőpontból.    
 • Folyamatosan figyelje a résztvevők visszajelzéseit (verbális, non-verbális) és ennek megfelelően vigye tovább a tanfolyamot.   
 • A tananyagegységek elsajátításához javasolt eszköz: íróeszköz, laptop, okostelefon, projektor, internet hozzáférés.  
 • A hatékonyabb tananyagfeldolgozás érdekében javasolt az oktatott helyszínen WIFI hozzáférés biztosítása a hallgatóság részére.  
 • Fontos a témakörök feldolgozása során, hogy olyan oktatót válasszunk, aki az adott szakterületen jártas jártass és tisztában van az alapvető szakkifejezésekkel, alapfogalmakkal.  

Fontos az alábbi alapvető szabályok betartása, különösen a tréning módszerrel való oktatás során: 

 • A csoportlétszámnak megfelelő helyiség biztosítása.
 • A csoportvezetői kompetenciák pontos ismerete.
 • Tervezett időgazdálkodás.
 • Megfelelő nyelvi kód használata, tehát magázó formulát használunk a felnőttek körében.
 • A csoportmunka tervezésénél figyelembe kell venni, hogy különböző szociális közegből érkező, különböző végzettségű csoporttagok dolgoznak együtt. 
 • A résztvevők ismerjék a tréning célját, legyen világos képük arról, mi történik a csoportban.
 • Legyenek közösen alkotott szabályok (pl. telefon kikapcsolva, nem késik senki). 
 • Az első lépés minden alkalommal a ráhangolás, érdeklődés felkeltése.
 • Egymás véleményének meghallgatása, tiszteletben tartása.
 • A csoportmunka során nem minősítünk.
 • A csoportvezető ügyel arra, hogy mindenki szót kapjon, diszkréten motivál.
 • El kell fogadni, ha valaki visszahúzódó, ritkábban nyilvánul meg.
 • A közös munka során ne sérüljön senki. 
 • Pozitív megerősítés alkalmazása a csoportmunka során.
 • A csoportvezető azonnal reagál, ha megreked a munka.
 • A csoportvezető a gyakorlatok végén visszajelzést kér. 

Fontos az alábbi tényezők figyelembevétele az adott modulok oktatása során: 

A fogyasztói- és pénzügyi ismeretek fejezeteinek feldolgozása akkor lesz sikeres, ha a tanulókat a munkaerőpiac alapvető fogalmain túl, a helyes ön- és pályaismeret, valamint a pénzügyi tudatosság felé tudjuk irányítani.

A médiaműveltség fejezeteinek a szemléletformálás, a ráébredés felismerése a cél. A fejezetekben lévő ismeretek csak belépő tudásanyagok egy tudatosabb és biztonságosabb internethasználat felé vezető úton. Ezekben a fejezetekben alapismeretek kerülnek megosztásra. A résztvevők nyugodtan felvállalhatják, ha ez újdonság a számukra és nincsenek ezen tudás birtokában. Cél, hogy ismerjék fel, ha találkoztak már ezekkel a helyzetekkel és le tudják reagálni azokat. Próbáljuk a résztvevőket ösztönözni a nyitottságra. A tudatos internethasználatot csak apránként, gyakorolva, figyelmesen, értően olvasva és tudatosan használva lehet elérni. A foglalkozáson ösztönözzük a résztvevőket az aktív részvételre, az eddigi pozitív vagy negatív tapasztalatuk megosztására. A negatív tapasztalatokkal lehet a legjobban tanulni, így bátorítsuk a résztvevőket, hogy nem szégyen, ha belefutottak már az internethasználat során egy-egy olyan szituációba, ami káros volt számukra (anyagilag, erkölcsileg, stb.) és azt megosztják a többi résztvevővel és beszélnek róla. A médiaműveltség fejezeteinek végső célja, hogy a résztvevők tudatosabban, magabiztosabban és biztonságosabban használják a világhálót.

Az egészséges táplálkozás fejezeteinek próbáljunk szemléletet átadni. A fejezetekben lévő ismeretek csak belépő tudásanyag egy egészségesebb életmód vezető úton. Nincsenek rossz vagy haszontalan kérdések a témakörben. Alapismeretek terjesztése a cél. Próbáljuk a tanulókat ösztönözni a nyitottságra. Életmódváltást, egészségesebb életmódot csak lépésenként lehet elérni. A fejezetek célja, hogy a tanulókban felkeltse az érdeklődést az egészséges táplálkozás iránt.

A környezetvédelem fejezeteinek célja, hogy a képzésen résztvevők környezettudatossága fejlődjön és ezáltal igényük legyen saját maguk körül egy egészségesebb környezet kialakítására. Meg kell értenie a résztvevőknek, hogy bár a környezet és az élővilág védelme is nagyon fontos dolog, de a környezetvédelem egyik fő célja, hogy az emberi élet egészséges környezetben fejlődjön. A fejezetek feldolgozása akkor lesz sikeres, ha kialakul egy környezettudatos szemlélet és képes lesz megfogadni a fejezetekben rejlő tanácsokat és azokat a gyakorlatban alkalmazni. Számos olyan tanács, gyakorlat van az egyes tananyagokban, amit eddig is ismerhetett a résztvevő, viszont nem alkalmazta. Ennek több okai is lehet, például nem volt teljesen tisztában a szelektív hulladékgyűjtés lényegével. A fejezeteket legjobban egy olyan oktató tudja átadni, aki rendelkezik kellő ismeretekkel a hulladékokkal kapcsolatban és tisztában van az adott település és régió hulladékgyűjtési szokásaival, rendszerével. Így könnyebben tud életszerű példákat is behozni a fejezetek feldolgozásába.