A szerkesztő előszava

Az Erasmus+ program támogatásával elkészült szakmai kötet a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal Al Agenda pályázatának1 keretében valósult meg. A hazai felnőttképzés világában és/vagy a témában jártas szakemberek szakmai anyagait csokorba gyűjtve kívánja erősíteni a minőségi életvitelhez szükséges készségek fejlesztését, beleértve a médiaműveltséget, fogyasztói – és pénzügyi ismereteket, környezeti műveltséget, egészségügyi ismereteket, valamint az érzelmi műveltség alapjait. 

A kötet további célja készséghiányos csoportok szocializációjának támogatása közösségi tanulás révén, részben a munkaerőpiaci készségek erősítésével, részben eltérő tanulási környezetben történő aktivitásuk növelésével. 

„A mai társadalomban saját lehetőségeink teljes körű kiaknázása, a társadalomban való aktív szerep betöltése, valamint a társadalmi és polgári felelősségvállalás érdekében mindannyiunknak szüksége van a készségek, ismeretek és kompetenciák széles körére, beleértve a megfelelő szintű írás- és számtantudást, valamint a digitális kompetenciát is. A készségek, ismeretek és kompetenciák elengedhetetlenül fontosak a munkaerőpiacra való belépéshez és a munkaerőpiacon való érvényesüléshez, valamint a továbbtanulásban és továbbképzésben való részvételhez is” (A TANÁCS AJÁNLÁSA a kompetenciafejlesztési pályákról: Új lehetőségek felnőttek számára (2016/C 484/01). 

A felnőttképzés, a munkaerőpiac és a minőségi életvitel kéz a kézben jár. A felnőttek képzése, nemcsak a munkaerőpiaci eredményességük tekintetében, hanem a minőségi életvitel eléréséhez is létfontosságú. 

Az Európai Unió ajánlása szerint az alacsony szintű készségekkel, tudással és kompetenciákkal rendelkező felnőttek számára olyan lehetőségeket kell kínálni, amelyek egyéni igényeiknek megfelelően lehetővé teszik számukra az írástudás, a számtantudás és a digitális kompetenciák minimális szintjének elsajátítását illetve a munkaerőpiac szempontjából releváns, a társadalom életében való aktív részvételt lehetővé tevő, szélesebb körű készségek, tudás és kompetenciák megszerzését (A TANÁCS AJÁNLÁSA 2016/C 484/01). A kötet éppen ezért igyekszik ezen uniós elvárásnak is oly módon megfelelni, hogy a hét különböző témakör során a felnőtt tanulóknak legyen lehetősége ezen készségek gyakorlására, így a szövegértés, a számolási, és a digitális kompetenciák alkalmazására a különböző feladatmegoldások során. 

A szakmai kötet továbbá figyelembe veszi azt az uniós ajánlást (A TANÁCS AJÁNLÁSA 2016/C 484/01) is, mely szerint támogatni kell a kompetenciafejlesztési pályák megvalósításában részt vevő személyzet folyamatos szakmai fejlesztését, különösen a szakképzett oktatókét. Ezért a kötetben kifejezetten a felnőttoktatók számára olya módszertani ajánlásokat, megjegyzéseket tettünk, amelyek támogatják a felnőttek tanítási – tanulási folyamatában részt vevők andragógiai felkészültségét. 

A szakmai kötet szerkesztőjeként a tananyagok csoportosításakor fontos szempont volt annak figyelembevétele, hogy a munkaerőpiaci és az azt támogató (pénzügyi ismeretek, médiaműveltség) tématerületek mellett a minőségi életvitelhez szükséges alapvető ismeretanyagok is megjelenjenek úgy, mint az érzelmi műveltség területén az egymással való kapcsolattartás vagy az egészséges táplálkozás alapvető szabályai. Nem utolsó sorban a saját környezetünk védelméért és fenntartásáért tett egyéni lehetőségeink felsorakoztatása, mint például a biohulladék kezelése. A kötet számításba veszi a felnőtt tanulók előzetes tudását a bevont hét ismeretkör feldolgozásába, ezért a ráhangoló kérdésekkel célunk a rejtőző informális tudást előhívni, amelyre építkezve további, az adott témakörben releváns gyakorlati feladatokkal kívánjuk kompetenciáikat fejleszteni. 

A szakmai kötet szerkesztésekor kiemelt törekvés volt az, hogy a fogalomtárral egyrészt pótoljuk, másrészt összesítsük azt az alapvető fogalomkészletet, amely a hét témakör során előfordult a szöveges ismertetőkben. 

Másik fontos szerkesztési elv volt, hogy mind a hét témakörnél ugyanaz a struktúra jelenjen meg a felnőtt tanuló előtt, vagyis először kapjon választ az alábbi kérdésekre: 

  • Miről fog szólni a fejezet? 
  • Milyen kérdésekre fog választ adni a fejezet? 
  • Mire hasznosítható a gyakorlatban a fejezet? 

Ezt követően kiemeljük a legfontosabb kulcsszavakat; a felnőtt tanuló választ kap előre arra a kérdésre, hogy mire eljut az adott fejezetnek a végére, mire lesz képes. A szöveges ismertetőket mindig váltja egy képi vagy videós összefoglaló, majd a gyakorlati feladat(ok) következnek, amelyekben lehetőség nyílik, hogy a tanuló csoport a minta példa nyomán saját magára szabott feladatot tervezzen meg, és végezzen el. Így a javasolt szakmai tartalmak alkalmazása függetlenné válik a résztvevő szakmai ismereteitől, a korától, csupán a mindennapi életben szerzett jártasságai, valamint a szakmai anyag információi segítségével tudja saját életére vonatkozóan alkalmazni az új ismereteket, és készség szintjén beépíteni önmaga számára.  

A szakmai anyagok lehetőséget biztosítanak a felnőtt tanulónak önellenőrző kérdések megválaszolására, amely szintén támogatásként szolgál az új készségek elmélyítésére, valamint az önálló tanulás keretein belül a saját tudás ellenőrzésére. Mivel a felnőttek tanulásának egyik jellemzője „az itt és most” elv használata, ezért célzottan beépítettünk olyan elemeket (Otthoni feladat; Tudj meg többet), amely azonnali plusz információhoz juttathatja a felnőtt tanulót, ha ismereteit bővíteni szeretné a kurzus kereteken kívül. 

A szakmai kötet tartalmi egységeinek tanulmányozása nem csak formális oktatási környezetben, hanem önálló tanulási lehetőségként is felhasználható. Ajánljuk nem csak felnőtt tanulóknak, hanem felnőtt oktatóknak egyaránt, akik bármely felnőttoktatási környezetbe beépíthetik e kötet tudásanyagát, készségszintű feladatainak megoldását, hiszen közös célunk, hogy a felnőttek és oktatóik számára elérhető kompetenciafejlesztési tudásbázist biztosítsunk a munkaerőpiaci integráció és a minőségi életvitel égisze alatt. Bízunk benne, hogy szerzőinkkel ehhez a célhoz egy lépéssel hozzájárultunk. 

2023. április, D.Babos Zsuzsanna PhD 

Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány a szerzők nézeteit tükrözi, az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásáért.